Κάτω τα χέρια από τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα

Φωτογραφία

Κατάληψη πραγματοποιήσαμε την Πέμπτη 16 Μάρτη οι εργαζόμενοι των Ασφαλιστικών Ταμείων στα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών).

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
Χρήστος Βαγενάς, μέλος ΔΣ ΠΟΠΟΚΠ

Η κα­τά­λη­ψη διορ­γα­νώ­θη­κε από την ΠΟ­ΠΟΚΠ (Πα­νελ­λή­νια Ομοσπονδία Προ­σω­πι­κού Ορ­γα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής) και τον ΣΥΑΤ (Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Ασφα­λι­στι­κών Τα­μεί­ων) και στη­ρί­χτη­κε και από συν­δι­κα­λι­στές της ΠΟ­ΣΕ-ΙΚΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ), της ΑΔΕΔΥ καθώς και από μέλη του ΜΕΤΑ και της ΛΑΕ.
Οι λόγοι που μας ώθησαν στο να οργανώσουμε αυτή την κινητοποίηση είναι οι συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, η έλ­λει­ψη προ­σω­πι­κού, οι πε­ρι­κο­πές στις επι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις και στα εφά­παξ και οι προειδοποιήσεις για νέες κα­θυ­στε­ρή­σεις και πε­ρι­κο­πές.
Η ενο­ποί­η­ση όλων των Ασφαλιστικών Τα­μεί­ων σε δύο «υπερ-Τα­μεία» (ΕΦΚΑ και ΕΤΕ­Α­ΕΠ) έχει επι­φέ­ρει με­γά­λη ανα­στά­τω­ση στη λει­τουρ­γία τους και επι­πλέ­ον δυ­σχέ­ρειες στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πο­λι­τών, που με την εφαρ­μο­ζό­με­νη κυ­βερ­νη­τι­κή πολιτική, δεν πρό­κει­ται να διορ­θω­θούν ποτέ.
Ήδη βρίσκονται σε εκκρεμότητα 130.000 αι­τή­σεις επι­κου­ρι­κών συντάξεων με κα­θυ­στέ­ρη­ση 2-5 έτη, ενώ υπάρ­χουν και 60.000 αι­τή­σεις για εφά­παξ από το κα­λο­καί­ρι του 2014!
Δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ λε­η­λα­τή­θη­καν όλα αυτά τα χρό­νια από τα αποθεμα­τι­κά των Ασφαλιστικών Τα­μεί­ων και έρ­χεται τώρα η κυ­βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να δώ­σει δήθεν «λύ­σεις», μειώ­νο­ντας κι άλλο τις παροχές, ώστε σιγά-σιγά τον ρόλο της επι­κού­ρισης και του εφά­παξ να τον ανα­λά­βουν επαγ­γελ­μα­τι­κά Τα­μεία και ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εταιρίες. 
Οι αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Ασφα­λι­στι­κά Τα­μεία θα συ­νε­χι­στούν, με στόχο την κατάργηση του νόμου Κα­τρού­γκα­λου για το ασφαλιστικό, για να υπάρξει πραγματική Δη­μό­σια Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση και για αξιοπρε­πείς συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας.

 

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία