Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ).

Οι κινητοποιήσεις τους ξεκίνησαν μετά από την κοινή απόφαση του ΥΠΟΙΚ και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να καταργήσουν 595 οργανικές και προσωρινές θέσεις προσωπι-κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης κατά εφαρ-μογή της παρ.1, του άρθρου 90, του ν. 4172/2013. Ουσιαστικά όλες οι καθαρίστριες απολύο-νται. Στόχος της μνημονιακής κυβέρνησης είναι να αναλάβουν τον κλάδο της καθαριότητας ιδιωτικά συνεργεία, που εφαρμόζουν μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας και τρομοκρατούν τους εργαζόμενους. Στις 18 και 19 Σεπτέμβρη προχώρησαν στον αποκλεισμό του Υπουργείου Οι-κονομικών μαζί με εργαζόμενους-ες από το σωματείο των εφοριακών και της ομοσπονδίας ΠΟΕ-ΔΟΥ. Ακολούθησε μαζική συνέλευση, όπου και αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποι-ήσεών τους και το συντονισμό με κάθε κλάδο που είναι σε κινητοποίηση.