Μία ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία διεκδικεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, 4204/14 (ΦΕΚ-1263 Β/16-5-14), για την πιστοποίηση γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της οποίας η διάρκεια ανέρχεται πλέον σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της.

Η λήξη αυτών των πιστοποιητικών δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, οι εργαζόμενοι καλούνται να προβούν σε ανανέωσή της για να μη χάσουν τη θέση τους. Ειδικά στο Δημόσιο, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί προσόν. Αυτό συνεπάγεται νέο χαράτσι, καθώς για την επανέκδοση των πιστοποιητικών το κόστος ανά εργαζόμενο είναι 50 ως 70 ευρώ, ενώ για όσους το απέκτησαν πριν από το 2006 σημαίνει περισσότερα, καθώς θα πρέπει να δώσουν εκ νέου εξετάσεις σε όλες τις ενότητες.