Στα ζητήματα λειτουργίας υπάρχει κάθε φορά ένας «κρίσιμος κρίκος». Κατά τη γνώμη μας, στη ΛΑΕ, στην παρούσα φάση το αποφασιστικό ζήτημα είναι η ενίσχυση των Πολιτικών Επιτροπών, η ανάδειξή τους σε σημαντικούς κόμβους δράσης, συσπείρωσης, αναγκαίας πολιτικής συζήτησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να υιοθετηθούν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της λειτουργίας τους, δραστικού περιορισμού των πιθανοτήτων υποκατάστασης, ενθάρρυνσης της συλλογικότητας και του αναγκαίου πλουραλισμού.
Προτείνουμε τη διαφοροποίηση από την οργανωτική παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ, που εναπόθετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη λειτουργία των Π.Ε. στη μονοπρόσωπη «διεύθυνση» από τον/την Συντονιστή/τρια της κάθε Π.Ε. Η ανάδειξη ή η εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε Π.Ε. θεωρούμε ότι δεν είναι, από μόνο του, ικανό βήμα. Προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η στήριξη της λειτουργίας των Π.Ε. μεταξύ των συνεδριάσεών τους και μεταξύ των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, σε μια συλλογική ομάδα που θα λειτουργεί «καθημερινά». Προτείνουμε την ανάδειξη ή εκλογή Συντονιστή/στριας, εκπροσώπου της Π.Ε. στη ΝΕ και αναπληρωτή/τριας αυτών. Αυτή η «ομάδα» θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να συγκροτείται πλουραλιστικά, ενώ προφανώς θα λογοδοτεί στη Συντονιστική Επιτροπή και στη συνέλευση της Π.Ε. και θα είναι ανακλητή κατά τα οριζόμενα από τον Κανονισμό. 
Προτείνουμε επίσης μια διαφοροποίηση στο ρόλο των ΝΕ, με στόχο να αποκλειστούν ή να περιοριστούν δραστικά τα φαινόμενα υποκατάστασης των Π.Ε. και η έμφαση αυτών των «ενδιάμεσων» οργάνων κυρίως σε εκλογικές καμπάνιες, συνήθως στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Θέλουμε οι ΝΕ να αναλάβουν περισσότερο το σχεδιασμό και το συντονισμό της δράσης των ΠΕ στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής. Συμφωνούμε με τους συντρόφους που υπογραμμίζουν ότι οι ΝΕ έχουν πολιτικό ρόλο, αλλά θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση ανάπτυξης της ΛΑΕ, αυτός ο ρόλος υπηρετείται μέσα κυρίως από τον συντονισμό της δράσης και των πρωτοβουλιών των Π.Ε. και όχι μέσα από «αυτόνομες» διαδικασίες (Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη, Εκλογή ΝΕ). Γι’ αυτό προτείνουμε οι ΝΕ να συγκροτούνται από εκπροσώπους που εκλέγονται στις Π.Ε., λογοδοτούν σε αυτές και έχουν καθήκον να συνδέσουν τη δράση και τη συζήτηση μεταξύ Π.Ε. και ΝΕ.
Τέλος, προτείνουμε μιαν αλλαγή στη λειτουργία της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας. Θεωρούμε αναγκαία τη συλλογική και πλουραλιστική εκπροσώπηση στο ηγετικό-δημόσιο επίπεδο. Υπογραμμίζουμε ότι δεν συμμεριζόμαστε τάσεις προσωποποίησης (ή και χειρότερα προσωπικών επιθέσεων) στα σχετικά προβλήματα που μέχρι τώρα έχει η ΛΑΕ, τα οποία θεωρούμε ότι αντανακλούσαν γενικότερα προβλήματα συγκρότησής μας, αλλά και τις κολοσσιαίες πολιτικές πιέσεις που δεχθήκαμε στο «καυτό» καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2015. Συμφωνούμε με πολλά από τα μέτρα που προτείνει ο Κανονισμός για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος (εκλογή Γραμματέα από το Π.Σ., ρόλος της Π.Γ. κλπ.). Προσθέτουμε την πρόταση της πλουραλιστικής κάλυψης τριών θέσεων (Γραμματέας Π.Σ., Συντονιστής-στρια της Π.Γ., εκπρόσωπος Τύπου) που αντικειμενικά έχουν μεγάλο βάρος πολιτικής και δημόσιας παρουσίας της ΛΑΕ. 
Θεωρούμε ότι αυτά –ή άλλα ανάλογα μέτρα που μπορεί να συζητηθούν στη Συνδιάσκεψη–  ενισχύουν τη συγκρότηση και τη συλλογικότητα της ΛΑΕ. Αυτό είναι, άλλωστε, και το αποκλειστικό κίνητρο των προτάσεών μας. 

Τροπολογία 1η   

Άρθρο 3
7. Κάθε ΠΕ ορίζει με συναίνεση ή εκλέγει Συντονιστική Επιτροπή, με επιδίωξη να υπάρχει πλουραλιστική εκπροσώπηση σε αυτή. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση συντονιστή/ στρια, εκπρόσωπο για Νομαρχιακή Επιτροπή και αναπληρωτή/τρια αυτών, φροντίζοντας να μην ανήκουν στην ίδια συνιστώσα/τάση (όπου αυτό είναι δυνατό). Η ΣΕ αποφασίζει για τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της και τις κατανέμει στα μέλη της. Η θητεία της ΣΕ δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος. Ο συντονιστής/τρια, ο εκπρόσωπος στη ΝΕ και ο αναπληρωτής/τρια είναι άμεσα ανακλητοί με απόφαση της ΣΕ ή της συνέλευσης της ΠΕ. 

Άρθρο 4
2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται από τους εκπροσώπους των ΠΕ στο χώρο ευθύνης της ΝΕ.

Τροπολογία 2η
Άρθρο 6
9. Η Πολιτική Γραμματεία έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, αποτελείται από 21 μέλη στα οποία περιλαμβάνεται και ο Γραμματέας, λειτουργεί συλλογικά και εκλέγεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει τακτικά ανά εβδομάδα και έκτακτα όταν το ζητήσει το 25% των μελών της. Η ΠΓ έχει την πολιτική ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων του ΠΣ και την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων ανάμεσα στις συνεδριάσεις του ΠΣ. Οι αποφάσεις της ΠΓ επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ΠΓ ορίζει τον/την Συντονιστή/στρια των λειτουργιών της και τον-την Εκπρόσωπο Τύπου μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων των μελών της. Ο/Η Γραμματέας του ΠΣ, ο-η Συντονιστής-τρια της ΠΓ και ο/η Εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να καλύπτουν το κριτήριο της πλουραλιστικής εκπροσώπησης (να μην προέρχονται από την ίδια πολιτική συλλογικότητα-συνιστώσα της ΛΑΕ).