Φουντώνει η κινητοποίηση του κόσμου για το Νοσοκομείο Ζακύνθου

Σ ε μα­ζι­κή και από­λυ­τα διεκ­δι­κη­τι­κή εξε­λί­χθη­κε η κι­νη­το­ποί­η­ση των σω­μα­τεί­ων, φο­ρέ­ων και πο­λι­τών την Πέμ­πτη το με­ση­μέ­ρι στην κε­ντρι­κή πλα­τεία της Ζα­κύν­θου, την  οποία ακο­λού­θη­σε πο­ρεία και το­πο­θέ­τη­ση  γι­γα­ντο­πα­νό στο κτί­ριο της πε­ρι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας Ζα­κύν­θου.  

Ημερ.Δημοσίευσης
Συντάκτης
Νίκος Ποταμίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη κι­νη­το­ποί­η­ση ήρθε σαν απο­τέ­λε­σμα επα­νει­λημ­μέ­νων συ­σκέ­ψε­ων και ανταλ­λα­γής ενη­μέ­ρω­σης και προ­τά­σε­ων με­τα­ξύ του συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων του νο­σο­κο­μεί­ου, της Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών, του συλ­λό­γου δα­σκά­λων και κα­θη­γη­τών, συλ­λό­γων γο­νέ­ων, του συλ­λό­γου συ­ντα­ξιού­χων και του Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου Ζα­κύν­θου.
Στις ομι­λί­ες τους οι εκ­πρό­σω­ποι δή­λω­σαν ότι είναι απα­ρά­δε­κτο το νε­ό­τε­ρο  στην χώρα και σύγ­χρο­νο νο­σο­κο­μείο του νη­σιού να έχει οδη­γη­θεί σε τόσο σο­βα­ρή υπο­λει­τουρ­γία και ότι είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να μη στα­μα­τή­σουν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις στο δρόμο, ή με όποιο άλλο τρόπο μπο­ρούν, μέχρι την επαρ­κή στε­λέ­χω­ση και χρη­μα­το­δό­τη­ση του ιδρύ­μα­τος και ει­δι­κό­τε­ρα, την επα­νεκ­κί­νη­ση της λει­τουρ­γί­ας της παι­δια­τρι­κής κλι­νι­κής.
Η παι­δια­τρι­κή ου­σια­στι­κά έκλει­σε. Η παι­δια­τρι­κή όμως πρέ­πει να ξα­να­λει­τουρ­γή­σει με άμε­σους διο­ρι­σμούς παι­διά­τρων.
Η ΜΕΘ πρέ­πει επι­τέ­λους να στε­λε­χω­θεί και να εκ­κι­νή­σει τη λει­τουρ­γία της. Η Μο­νά­δα Τε­χνη­τού Νε­φρού πρέ­πει, με επι­πλέ­ον στε­λέ­χω­ση, να ικα­νο­ποι­ή­σει όλους τους νε­φρο­πα­θείς στο νησί.
Πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν οι αθρό­ες πα­ραι­τή­σεις για­τρών μετά τη φτω­χο­ποί­η­ση και την υπερ­κό­πω­ση στην οποία έχουν  πε­ριέλ­θει, αλλά και την πρω­το­φα­νή απα­ξί­ω­σή τους από τη διοι­κη­τι­κή εξου­σία του νο­σο­κο­μεί­ου και της προϊ­στά­με­νης αρχής του.
Η διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου μπο­ρεί - αν θέλει - να εκ­κι­νή­σει δια­δι­κα­σία νέων προ­κη­ρύ­ξε­ων παι­διά­τρων και, εξει­δι­κευ­μέ­νων σε λει­τουρ­γία ΜΕΘ, για­τρών και νο­ση­λευ­τών. Οι  πα­ρα­πά­νω προ­κη­ρύ­ξεις πρέ­πει να γί­νουν με ει­δι­κά επι­στη­μο­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά κί­νη­τρα, αξιο­ποιώ­ντας, τόσο το «δυ­σπρό­σι­το και νη­σιω­τι­κό» χα­ρα­κτή­ρα του νη­σιού μας, όσο και την «κα­τά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης», στην οποία βρι­σκό­μα­στε, λόγω σει­σμών, ώστε οι για­τροί που θα προ­σλη­φθούν και που πι­θα­νά θα προ­έρ­χο­νται εκτός Ζα­κύν­θου, να μεί­νουν και να ερ­γα­στούν στο νησί και αν κά­πο­τε φύ­γουν να βρε­θούν με αυ­ξη­μέ­να προ­σό­ντα στη διεκ­δί­κη­ση της επό­με­νης θέσης προ­τί­μη­σής τους. Η κυ­βέρ­νη­ση κα­λεί­ται,  εγκα­τα­λεί­πο­ντας  τις  κα­τα­στρο­φι­κές μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές στην υγεία, να απο­φα­σί­σει για μια γεν­ναία και μό­νι­μη αύ­ξη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του νο­σο­κο­μεί­ου Ζα­κύν­θου, όχι μόνο για να λει­τουρ­γή­σει επι­τέ­λους η ΜΕΘ, αλλά και ο μα­στο­γρά­φος, η μέ­τρη­ση οστι­κής πυ­κνό­τη­τας και το πα­θο­λο­γο­α­να­το­μι­κό ερ­γα­στή­ριο, αλλά και να υπο­στη­ρι­χθεί οι­κο­νο­μι­κά και στε­λε­χι­κά η ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας λει­τουρ­γία τμη­μά­των και κλι­νι­κών.
Τώρα η κοι­νω­νία απαι­τεί ό,τι δι­καιού­ται και ό,τι δεν θα της χα­ρί­σουν αν δεν το διεκ­δι­κή­σει. Αυτό ….  κά­ποιοι …. το φο­βού­νται πολύ!

Φύλλο Εφημερίδας

Κατηγορία